Hemingway | Sharp Spoon/Raspatory - Laramie

Hemingway | Sharp Spoon/Raspatory

£24.50 Excl. VAT

  • 3.0mm
  • Additional information

Additional information

Weight 0.02 kg
Dimensions 18 × 2 × 0.5 cm