Sharpening Stone | Arkansas | Flat - Laramie

Sharpening Stone | Arkansas | Flat

£25.26 Excl. VAT

  • 100 x 25 x 6mm
SKU: 24.916.10
  • Additional information

Additional information

Weight 0.05 kg
Dimensions 15 × 3 × 3 cm